02-574-2839 , 082-655-3966 , Line ID: pplusgroup

Home » จดทะเบียนธุรกิจ

จดทะเบียนธุรกิจ

ค่าบริการการจดทะเบียน

ลำดับ

รายละเอียดงานบริการ

ค่าบริการ(บาท) 

R 1

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

x,xxx

R2

จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

x,xxx

R3

จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่สรรพากรพื้นที่

x,xxx

R4

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

x,xxx

R5

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

x,xxx

R6

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่สรรพากรพื้นที่

x,xxx

R7

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร

x,xxx

R8

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ ธุรกิจบริการ + ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

x,xxx

R9

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์

x,xxx

R10

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญธุรกิจซื้อมา-ขายไป+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนพาณิชย์+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 x,xxx

R11

จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) +ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

x,xxx

R12

จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า)+ขอเลขผู้เสียภาษีอากร+จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

x,xxx

R13

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)

x,xxx

R14

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)

x,xxx

R15

จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์

x,xxx

R16

จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร+ดำเนินการเรื่องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน

x,xxx

R17

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า- ออก

x,xxx

R18

จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

x,xxx

R19

จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

x,xxx

R20

จดทะเบียนลดทุนบริษัท

x,xxx

R21

จดทะเบียนเพิ่มทุน / ลดทุน ห้างหุ้นส่วน

x,xxx

R22

จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลและตราประทับ

x,xxx

R23

จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

x,xxx

R24

จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

x,xxx

R25

จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร

x,xxx

R26

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

x,xxx

R27

ขอมีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของชาวต่างชาติ

x,xxx

R28

จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ

x,xxx

R29

จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งตามทะเบียนราษฎร์

x,xxx

R30

จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ

x,xxx

R31

จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด

x,xxx

R32

จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีไม่เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

x,xxx

R33

จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี (กรณีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม)

x,xxx

R34

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง

x,xxx

R35

คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ

xxx

R36

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์

x,xxx

 

ค่าบริการการจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ลำดับ

รายละเอียดงานบริการ

ค่าบริการ(บาท)

L1

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ

x,xxx

L2

ตรวจเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ

x,xxx

L3

จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายละ

x,xxx

L4

ต่ออายุเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ

x,xxx

L5

โอนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ

x,xxx

L6

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

x,xxx

L7

ขอใบอนุญาตร้านอาหาร

x,xxx

L8

ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา บุหรี่

x,xxx

L9 ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า

x,xxx